Pomorskie na lekkim gazie – kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040

Weź udział w konsultacjach branżowych diagnozy i scenariuszowych perspektyw rozwoju gospodarki wodorowej w województwie pomorskim.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo!

W imieniu Województwa Pomorskiego zachęcamy Państwa do zaangażowania się w projekt „Pomorskie na lekkim gazie – kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040” i udziału w konsultacjach branżowych online trwających przez cały okres trwania projektu i prac nad analizami, które mają na celu skoordynować wysiłki podmiotów zainteresowanych niskoemisyjnym wodorem obecnych w woj. pomorskim, przyciągnąć nowe inwestycje i zaprojektować najwłaściwsze instrumenty wsparcia oraz określić misję i wizję gospodarki wodorowej województwa.

Informacje o badaniu i projekcie „Pomorskie na lekkim gazie – kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040” mogą Państwo znaleźć również w liście uwierzytelniającym od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat projektu. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Z poważaniem,
Zarząd 4CF

O projekcie

4CF The Futures Literacy Company prowadzi na zlecenie Województwa Pomorskiego badanie „Pomorskie na lekkim gazie – kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040″, który ma poniższe cele. 

Diagnoza stanu gospodarki wodorowej w województwie pomorskim

Określenie scenariuszowych perspektyw rozwoju gospodarki wodorowej w województwie pomorskim

Określenie wizji i misji gospodarki wodorowej w województwie pomorskim

Konsultacja wypracowanych analiz i materiałów z interesariuszami gospodarki wodorowej

Pomoc w pogłębianiu integracji zarówno pojedynczych podmiotów gospodarczych, naukowych i samorządowych, jak i całego ekosystemu wodorowego z globalnymi łańcuchami wartości wodoru

Analizy prowadzone w ramach projektu

Diagnoza stanu gospodarki wodorowej w województwie pomorskim

Scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej w województwie pomorskim

 

Wizja i misja gospodarki wodorowej w województwie pomorskim

 

Dokumenty i opracowania

List polecający wystawiony przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Miejsce wodoru w planach transformacji energetycznej przedsiębiorstw województwa pomorskiego

Analiza sektora nauki w zakresie przygotowania absolwentów i kadr do pracy w gospodarce wodorowej

Podmioty gospodarki wodorowej na Pomorzu

Analiza SWOT. Województwo Pomorskie a rozwój gospodarki wodorowej

Raport Końcowy projektu "Pomorskie na lekkim gazie"

Zaangażowane strony

Województwo Pomorskie

Województwo Pomorskie stanowi około 6 proc. powierzchni Polski. Zamieszkuje je 2,3 mln mieszkańców. Stolicą regionu jest Gdańsk. Potencjał gospodarczy województwa należy łączyć w szczególności z takimi dziedzinami jak przemysł stoczniowy, rafineryjny, spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, maszynowy, meblowy, transport i usługi portowe. Porty morskie Gdańsk i Gdynia z łącznymi przeładunkami 37 mln ton stanowią nie tylko ważne węzły transportu, ale dysponują również (w szczególności port gdański) znaczącymi obszarami rozwojowymi dla różnych rodzajów działalności produkcyjnej i usługowej.

Szansę na dynamiczny rozwój województwa upatruje się w aktywizowaniu sektora szeroko rozumianych usług oraz wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W regionie angażują swój kapitał znane firmy z Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Istotnym wyzwaniem stojącym przed władzami województwa jest tworzenie warunków dla rozwoju branż o zaawansowanych technologiach. Dobrym zapleczem dla kształtowania takiej polityki jest znacząca ilość szkół wyższych. Sprawdzonym modelem są tutaj centra transferu technologii i parki technologiczne, których rozwój wspierany jest przez władze regionu. Pomorze jest liderem w wykorzystaniu funduszy unijnych pozwalających na dynamiczny rozwój, połączony z działaniami na rzecz modernizacji, czystości środowiska i podnoszenia jakości życia

Dowiedz się więcej ->

4CF The Futures Literacy Company

Głównym wykonawcą projektu jest spółka 4CF sp. z o.o. 4CF jest polską firmą doradczą zajmującą się foresightem strategicznym i budową długoterminowych strategii. Od ponad 15 lat 4CF pomaga swoim klientom w przygotowaniu się na niepewne jutro. Firma zrealizowała setki projektów dla firm prywatnych, instytucji publicznych i podmiotów międzynarodowych, w tym UNESCO, UNDP i WHO.

Wykorzystując foresight, 4CF wspiera klientów w odkrywaniu przyszłych możliwości, aby już dziś mogli podejmować ważne strategiczne decyzje i wdrażać rozwiązania zapewniające lepszą przyszłość ich interesariuszy. Dbamy o to, aby nasi klienci byli zawsze o krok przed konkurencją. Firma jest jedynym polskim członkiem Association of Professional Futurists, Foresight Educational and Research Network oraz założycielem polskiego węzła The Millennium Project.

Dowiedz się więcej ⟶

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza powstała, aby połączyć biznesowe możliwości regionu z potrzebami rynku. Izba jest partnerem w budowaniu silnych przedsiębiorstw, aktywnego samorządu i nowoczesnej nauki. To najaktywniejsza i dynamicznie rozwijającą się organizacja w regionie. Integruje firmy o podobnym podejściu, misji i przekonaniach, które dbają o lokalną społeczność  i efektywność biznesu.

Dowiedz się więcej ->

Grupa Badawcza DSC

Instytut Badawczy Grupa Badawcza DSC to doświadczony zespół ekspertów, badaczy, koordynatorów i ankieterów, którzy zdobywali kompetencje w międzynarodowych firmach badawczych, firmach doradczych oraz jako eksperci na szczeblu ministerialnym. Pracownicy DSC należą m.in. do czołowych organizacji branżowych takich jak: Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii.

Badania prowadzone dla samorządów, uczelni oraz firm to część usług realizowanych przez instytut. Pracownicy DSC uczestniczą w wielu uznanych projektach badawczych. Zajmowali się m.in. koordynacją prac:

  • przy największej ewaluacji w Polsce: Badanie pomocy udzielanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju B+Radar;
  • kolejnej edycji cyklicznego badania: BENCHMARKING KLASTRÓW 2020 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

DSC jest jedną z nielicznych firm badawczych oraz agencji konsultingowych w Polsce, która szczególnie dba o poufność projektów, a także ochronę danych poprzez nieangażowanie podmiotów zewnętrznych do realizacji zleceń.

DSC to jedyna firma badawcza w Polsce, która wdrożyła i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymogami certyfikatu ISO 27001. To innowacyjna firma badawcza, która (w obszarze badań marketingowych i naukowych) jako pierwsza w Polsce połączyła procedury systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji ISO 27001 z wymogami rozporządzenia RODO. 

Dowiedz się więcej ⟶

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia badania i opracowania raportu „Pomorskie na lekkim gazie – kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040”.

Dane osobowe uczestników badania przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem i przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najwyższy stopień poufności i ich bezpieczeństwa. Odpowiedzi uzyskane w wyniku ankiet czy konsultacji nie pozwolą na identyfikację respondenta ani jego firmy, będą bowiem prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień. W badaniu przetwarzana jest jedynie ogólna charakterystyka firm wypełniających ankietę lub biorących udział w konsultacjach i ich przedstawicieli: miejsce rejestracji firmy, branża, w której działa oraz stanowisko, płeć i wiek przedstawiciela firmy. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich. W ramach badania stosowane są  standardy realizacyjne zgodne z zasadami etyki badawczej oraz przestrzegane są wytyczne międzynarodowego kodeksu  ESOMAR stosowanego w dziedzinie badań rynku i opinii.

Uczestnikom badania przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do usunięcia danych.

Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych w związku z badaniem znajdą Państwo na stronie Grupy Badawczej DSC sp. z o.o.

W przypadku pytań lub wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Grupie Badawczej DSC sp. z o.o. wysyłając wiadomość na adres email: ido@grupa-dsc.eu oraz 4CF sp. z o.o. pod adresem info@4cf.pl, telefonicznie pod numerem (+48) 22 24 72 772 lub listownie na adres 4CF Sp. z o.o., pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-535 Warszawa.

FAQ

Dostałem/am informację z zaproszeniem do udziału w badaniu. Czy muszę brać udział w badaniu?

Udział w badaniu pt. „Pomorskie na lekkim gazie – kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040” ma charakter dobrowolny. Dane zebrane z ankiet czy w ramach warsztatów zostaną zanonimizowane i w zbiorczej formie posłużą do opracowania raportu.

Skąd mam wiedzieć, czy badanie jest autentyczne?

Informacje o badaniu można potwierdzić u pracowników firmy 4CF sp. z o.o. wskazanych w liście uwierzytelniającym Pomorskiej Doliny Wodorowej.

List uwierzytelniający

Jakie korzyści będę mieć z udziału w badaniu?

Wierzymy, że wyniki przeprowadzonych przez nas działań przyczynią się do rozwoju różnorodnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw woj, pomorskiego w obszarze gospodarki wodorowej oraz będą pomocne w pogłębianiu integracji zarówno pojedynczych podmiotów gospodarczych, naukowych i samorządowych, jak i całego ekosystemu wodorowego z globalnymi łańcuchami wartości wodoru.

Dlaczego skontaktowali się Państwo akurat z moją firmą?

Państwa przedsiębiorstwo zostało (w przypadku badania ankietowego) wylosowane z próby firm znajdujących się na terenie województwa pomorskiego, a w przypadku warsztatów, zostało wskazane przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza lub wybrane spośród przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój gospodarki wodorowej w regionie.

Które firmy uczestniczą w projekcie?

W projekcie uczestniczą podmioty zaangażowane w rozwój gospodarki wodorowej w województwie pomorskim, 350 przedsiębiorców z województwa, którzy mogą być zainteresowani działaniem w gospodarce wodorowej, członkowie Klastra Technologii Wodorowych, członkowie oraz podmioty z otoczenia Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, uczestnicy konsorcjów projektów wodorowych realizowanych w województwie pomorskim, podmioty, które zgłosiły swoje zainteresowanie zaangażowaniem się w projekt. Są wśród nich podmioty prywatne; jednostki B+R; instytucje publiczne i podmioty JST oraz organizacje pozarządowe.

Co to jest foresight i analiza foresightowa?

Foresight to metodyka analizy prognoz lub hipotez na temat przyszłości w średniej i długiej perspektywie czasowej. W tym przypadku przeprowadzimy badanie w perspektywie do 2030 r. Analizy foresightowe często odwołują się do interdyscyplinarnej dyskusji nad możliwymi scenariuszami przyszłości w gronie przedstawicieli decydentów, środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej. Celem, który przyświeca foresightowi jest uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian oraz wskazanie potencjalnie owocnych kierunków działania. Specjalistyczne projekty foresightowe wspierają zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw i instytucji, analizują rozwój różnych dziedzin nauki, rynków lub gałęzi technologii.

Co to są wywiady telefoniczne CATI?

CATI (Computer Aided Telephone Interviews) to typ badań ilościowych prowadzonych w formie wywiadów telefonicznych przy wsparciu komputera. Wywiady umawiają i prowadzą ankieterzy z Grupy Badawczej DSC.

Co to jest badanie delfickie?

Badanie delfickie to jedno z podstawowych narzędzi foresightu i nowoczesnego zarządzania strategicznego. Służy do zbieranie opinii ekspertów na tematy związane m.in. z przyszłym rozwojem technologii, rynków i terytoriów oraz do podejmowania decyzji średnio- i długookresowych.

Badania delfickie w czasie rzeczywistym zostały sprawdzone na przestrzeni ostatniej dekady w prestiżowych projektach na całym świecie dotyczących m.in. edukacji, rozwoju technologii, planowania przestrzennego, ochrony zasobów przyrodniczych czy planowania rozwoju regionalnego. 

4CF wykona badanie wykorzystując najnowocześniejszy na świecie system – platformę 4CF HalnyXⓇ.

Pomorskie na lekkim gazie – rejestracja interesariuszy

Osoby reprezentujące pomorskie przedsiębiorstwa i inne organizacje, które chcą wnieść wkład w projekt „Pomorskie na lekkim gazie – kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040”, realizowany na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prosimy o rejestrację.