Raport o stanie i przyszłości Przemysłu 4.0 na Mazowszu!

Weź udział w badaniu i jako pierwszy otrzymaj bezpłatny dostęp do cennych informacji na temat stanu i perspektyw Przemysłu 4.0 w woj. mazowieckim. Zajmie Ci to jedynie 15 minut.

Szanowni Państwo!

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w telefonicznym badaniu ankietowym CATI, które posłuży m.in. do:

  • analizy aktualnego stanu implementacji rozwiązań Przemysłu 4.0 w woj. mazowieckim
  • badania trendów i perspektyw rozwoju Przemysłu 4.0 w województwie mazowieckim
  • diagnozy potrzeb przedsiębiorstw w zakresie technologii, finansowania i wsparcia ze strony władz województwa
  • zbadania wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0

Powyższe analizy pozwolą poznać opinię i uwzględnić głos przedsiębiorców w dalszym procesie rozwoju Przemysłu 4.0 na Mazowszu. Udział w badaniu zapewni również Państwu jako pierwszym dostęp do wartościowej analizy dotyczącej obecnego stanu oraz przyszłych perspektyw Przemysłu 4.0 na Mazowszu.

Informacje o badaniu i raporcie „Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno – farmaceutyczna i rolno – spożywcza” mogą Państwo znaleźć również w liście uwierzytelniającym od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat projektu. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu!

Z poważaniem,
Zarząd 4CF

O projekcie

4CF The Futures Literacy Company prowadzi na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie badanie “Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno-farmaceutyczna i rolno-spożywcza”.

Cele projektu:

Diagnoza aktualnego stanu implementacji rozwiązań Przemysłu 4.0

Określenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie technologii, finansowania i wsparcia ze strony władz województwa niezbędnych w procesie transformacji

Określenie trendów i perspektyw rozwoju przedsiębiorstw w celu przyspieszenia procesu transformacji

Analiza wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie ww. branż w zakresie transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0

Analizy prowadzone w ramach projektu

Wypracowanie na podstawie analizy danych, wywiadów z grupą ekspertów z odpowiednich dziedzin oraz z przedstawicielami przedsiębiorstw wspólnego zrozumienia pojęcia Przemysł 4.0, jego wyznaczników i sposobów pomiaru oraz potencjalnych różnic w stosowanych rozwiązaniach Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach

Foresightowa analiza perspektyw rozwojowych rozwiązań Przemysłu 4.0 z udziałem ekspertów zewnętrznych, w tym wskazanie najbardziej rokujących rozwiązań i technologii Przemysłu 4.0

 

Analiza struktury branżowej w regionach i podregionach województwa mazowieckiego

 

Diagnoza aktualnego stanu wdrożeń rozwiązań Przemysłu 4.0 oraz zgłaszanych potrzeb w zakresie niezbędnego wsparcia na podstawie badania ilościowego, które zostanie przeprowadzone w formie wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie 900 przedsiębiorstw

Analiza aktualnych trendów wdrożeniowych Przemysłu 4.0 aby umożliwić konstrukcję scenariusza bazowego zmian do 2030 roku. W toku badania delfickiego wygenerowane zostaną pozytywne i negatywne warianty przyszłości

 

Uzyskane wyniki przełożone zostaną na rekomendacje zawarte w raporcie i prezentacji podsumowujących prace projektowe

 

Zaangażowane podmioty

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpoczął w ramach projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM” realizację zamówienia polegającego na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu „Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno – farmaceutyczna i rolno – spożywcza”.

Dowiedz się więcej ⟶

4CF The Futures Literacy Company

Głównym wykonawcą projektu jest spółka 4CF sp. z o.o. 4CF jest polską firmą doradczą zajmującą się foresightem strategicznym i budową długoterminowych strategii. Od ponad 15 lat 4CF pomaga swoim klientom w przygotowaniu się na niepewne jutro. Firma zrealizowała setki projektów dla firm prywatnych, instytucji publicznych i podmiotów międzynarodowych, w tym UNESCO, UNDP i WHO.

Wykorzystując foresight, 4CF wspiera klientów w odkrywaniu przyszłych możliwości, aby już dziś mogli podejmować ważne strategiczne decyzje i wdrażać rozwiązania zapewniające lepszą przyszłość ich interesariuszy. Dbamy o to, aby nasi klienci byli zawsze o krok przed konkurencją. Firma jest jedynym polskim członkiem Association of Professional Futurists, Foresight Educational and Research Network oraz założycielem polskiego węzła The Millennium Project.

Dowiedz się więcej ⟶

Grupa Badawcza DSC

Instytut Badawczy Grupa Badawcza DSC to doświadczony zespół ekspertów, badaczy, koordynatorów i ankieterów, którzy zdobywali kompetencje w międzynarodowych firmach badawczych, firmach doradczych oraz jako eksperci na szczeblu ministerialnym. Pracownicy DSC należą m.in. do czołowych organizacji branżowych takich jak: Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii.

Badania prowadzone dla samorządów, uczelni oraz firm to część usług realizowanych przez instytut. Pracownicy DSC uczestniczą w wielu uznanych projektach badawczych. Zajmowali się m.in. koordynacją prac:

  • przy największej ewaluacji w Polsce: Badanie pomocy udzielanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju B+Radar;
  • kolejnej edycji cyklicznego badania: BENCHMARKING KLASTRÓW 2020 na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

DSC jest jedną z nielicznych firm badawczych oraz agencji konsultingowych w Polsce, która szczególnie dba o poufność projektów, a także ochronę danych poprzez nieangażowanie podmiotów zewnętrznych do realizacji zleceń.

DSC to jedyna firma badawcza w Polsce, która wdrożyła i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymogami certyfikatu ISO 27001. To innowacyjna firma badawcza, która (w obszarze badań marketingowych i naukowych) jako pierwsza w Polsce połączyła procedury systemu zarządzania bezpieczeństwa informacji ISO 27001 z wymogami rozporządzenia RODO. 

Dowiedz się więcej ⟶

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia badania i opracowania raportu „Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno-farmaceutyczna i rolno-spożywcza” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”.

Dane osobowe uczestników badania przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem i przy zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić jak najwyższy stopień poufności i ich bezpieczeństwa. Odpowiedzi uzyskane w wyniku ankiety nie pozwolą na identyfikację respondenta ani jego firmy, będą bowiem prezentowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień. W badaniu przetwarzana jest jedynie ogólna charakterystyka firm wypełniających ankietę i ich przedstawicieli: powiat, w którym firma została zarejestrowana, branża, w której działa oraz stanowisko, płeć i wiek przedstawiciela firmy. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich. W ramach badania stosowane są  standardy realizacyjne zgodne z zasadami etyki badawczej oraz przestrzegane są wytyczne międzynarodowego kodeksu  ESOMAR stosowanego w dziedzinie badań rynku i opinii.

Uczestnikom badania przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do usunięcia danych.

Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych w związku z badaniem znajdą Państwo na stronie Grupy Badawczej DSC sp. z o.o.

W przypadku pytań lub wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Grupie Badawczej DSC sp. z o.o. wysyłając wiadomość na adres email: ido@grupa-dsc.eu oraz 4CF sp. z o.o. pod adresem info@4cf.pl, telefonicznie pod numerem (+48) 22 24 72 772 lub listownie na adres 4CF Sp. z o.o., pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-535 Warszawa.

FAQ

Zadzwonił do mnie ankieter albo dostałem informację z zaproszeniem do udziału w badaniu. Czy muszę brać udział w badaniu?

Udział w badaniu pt. „Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno-farmaceutyczna i rolno-spożywcza” ma charakter dobrowolny. Dane zebrane z ankiet zostaną zanonimizowane i w zbiorczej formie posłużą do opracowania raportu.

Skąd mam wiedzieć, czy badanie jest autentyczne?

Informacje o badaniu można potwierdzić u pracowników firmy 4CF sp. z o.o. wskazanych w liście uwierzytelniającym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jakie korzyści będę mieć z udziału w badaniu?

W podziękowaniu za Państwa udział w zbieraniu danych naukowych otrzymają Państwo jako pierwsi dostęp do raportu z badania. Wierzymy, że wyniki przeprowadzonych przez nas działań przyczynią się do rozwoju różnorodnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw w obszarze Przemysłu 4.0.

Dlaczego skontaktowali się Państwo akurat z moją firmą?

Państwa przedsiębiorstwo zostało wylosowane z próby firm znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, działających w ramach jednej z następujących branż: budowlana, logistyczna, medyczno–farmaceutyczna i rolno–spożywcza.

Które firmy uczestniczą w projekcie?

W projekcie uczestniczy 900 firm działających w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno–farmaceutyczna i rolno–spożywcza.

Co to jest foresight i analiza foresightowa?

Foresight to metodyka analizy prognoz lub hipotez na temat przyszłości w średniej i długiej perspektywie czasowej. W tym przypadku przeprowadzimy badanie w perspektywie do 2030 r. Analizy foresightowe często odwołują się do interdyscyplinarnej dyskusji nad możliwymi scenariuszami przyszłości w gronie przedstawicieli decydentów, środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej. Celem, który przyświeca foresightowi jest uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian oraz wskazanie potencjalnie owocnych kierunków działania. Specjalistyczne projekty foresightowe wspierają zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw i instytucji, analizują rozwój różnych dziedzin nauki, rynków lub gałęzi technologii.

Co to są wywiady telefoniczne CATI?

CATI (Computer Aided Telephone Interviews) to typ badań ilościowych prowadzonych w formie wywiadów telefonicznych przy wsparciu komputera. Wywiady umawiają i prowadzą ankieterzy z Grupy Badawczej DSC.

Co to jest badanie delfickie?

Badanie delfickie to jedno z podstawowych narzędzi foresightu i nowoczesnego zarządzania strategicznego. Służy do zbieranie opinii ekspertów na tematy związane m.in. z przyszłym rozwojem technologii, rynków i terytoriów oraz do podejmowania decyzji średnio- i długookresowych.

Badania delfickie w czasie rzeczywistym zostały sprawdzone na przestrzeni ostatniej dekady w prestiżowych projektach na całym świecie dotyczących m.in. edukacji, rozwoju technologii, planowania przestrzennego, ochrony zasobów przyrodniczych czy planowania rozwoju regionalnego. 

4CF wykona badanie wykorzystując najnowocześniejszy na świecie system – platformę 4CF HalnyXⓇ.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.