4CF uczestniczy w projekcie BOOST4BIOEAST

4CF uczestniczy w projekcie BOOST4BIOEAST

W ramach programu Horyzont Europa, 4CF The Futures Literacy Company uczestniczy w projekcie BOOST4BIOEAST – BOOSTing the bioeconomy in Central Eastern European and Baltic countries, który ruszył 31 stycznia i będzie trwać przez najbliższe trzy lata. Koordynowany przez Węgierski Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego (ÖMKi) projekt BOOST4BIOEAST ma na celu opracowanie krajowych planów działania w zakresie biogospodarki, zbudowanie trwałych struktur i przestrzeni dialogu na rzecz współpracy krajowej i makroregionalnej oraz wzmocnienie pozycji krajowych interesariuszy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i krajach bałtyckich. W projekcie uczestniczy 30 partnerów ze wszystkich państw BIOEAST. Aby stymulować dialog i wymianę wiedzy w różnych regionach, do projektu zostały też włączone kraje Europy Zachodniej (Belgia, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Włochy i Hiszpania). Projekt stanowi kontynuację działań projektu BIOEASTsUP H2020, który stworzył podwaliny makroregionalnych sieci współpracy między ekspertami ds. biogospodarki i decydentami politycznymi oraz stworzył  strategiczną agendę badań i innowacji (SRIA) oraz 11 dokumentów koncepcyjnych dotyczących biogospodarki.

 

Huby BIOEAST i ich rola w pobudzaniu biogospodarki

Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia lub lepszej integracji krajowych społeczności ekspertów w dziedzinie biogospodarki (huby BIOEAST) jako centralnych punktów budowania jej potencjału i zaangażowania jej interesariuszy poprzez procesy partycypacyjne. Huby BIOEAST będą współpracować z administracją publiczną, aby zapewnić skuteczne i bezpośrednie przełożenie zidentyfikowanych w ramach działań hubów BIOEAST rozwiązań na stosowne polityki. W ciągu najbliższych trzech lat huby będą zaangażowane w opracowywanie krajowych planów działania w zakresie biogospodarki do zatwierdzenia przez administrację publiczną oraz we wspieranie krajowych ekosystemów innowacji w zakresie biogospodarki poprzez współpracę międzysektorową, budowanie potencjału i ułatwianie dostępu do wiedzy i sieci wszystkim zainteresowanym interesariuszom biogospodarki. Ponadto, na poziomie makroregionalnym, zapewnią wkład do konkretnych obszarów strategicznych Tematycznych Grup Roboczych BIOEAST w aktualizacji BIOEAST SRIA z 2022 r. (opracowanej w ramach projektu BIOEASTsUP).

 

Wzbogacanie wiedzy na temat biogospodarki poprzez wielowymiarowe analizy i stworzenie platformy wiedzy

BOOST4BIOEAST będzie promował wiedzę na temat biogospodarki w makroregionie. W ramach projektu zostanie przeprowadzone szeroko zakrojone mapowanie dostępności biomasy, jej wykorzystania, kompetencji w zakresie biogospodarki, potrzeb edukacyjnych i systemów innowacji. Ponadto zostanie stworzona platforma wiedzy BIOEAST, która będzie działać jako centralny punkt wyszukiwania materiałów i istotnych informacji na temat biogospodarki. Platforma będzie otwarta i dostosowana do potrzeb krajów BIOEAST. Zapewni szerokiemu gronu podmiotów działających w obszarze biogospodarki dostęp oraz możliwość udostępniania i przechowywania materiałów w językach narodowych, stymulując w ten sposób aktywny wkład i dzielenie się wiedzą w każdym z państw członkowskich.

 

Stymulowanie badań i innowacji w dziedzinie biogospodarki

Given the great importance that innovation and education have in promoting and reinforcing  bioeconomy activities, the project also sets the ambitious objective to bring together public and private funders with entrepreneurs and young professionals to provide exposure to business opportunities  through a macro-regional Open Innovation Challenge (OIC) and pitching events. The project will also expand activities of the Network of Bioeconomy Universities in the BIOEAST (BIOEAST UniNet) to support stronger collaboration between universities and educational institutions of the macro-region  in order to integrate bioeconomy into their educational profile. Moreover, the project will continue to rely on the already existing, macro-regional expert-policy networks, the seven Thematic Working Groups (Agroecology & Sustainable Yields, Bioenergy & New Value-Added Materials, Food Systems, Forestry Value Chain, Freshwater-based Economy, Advanced Biobased Materials and Bioeconomy Education),  set up by the BIOEASTsUP project to work on priority research topics on the macro-regional level to  facilitate more inclusive decision-making and to develop sustainability strategies for TWGs and national  HUBs to secure their long-term functioning. 

Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie, jakie innowacje i edukacja mają w promowaniu i wzmacnianiu działań w zakresie biogospodarki, projekt ma również ambitny cel – połączenia publicznych i prywatnych instytucji finansujących z przedsiębiorcami i młodymi profesjonalistami, aby zapewnić im ekspozycję na możliwości biznesowe poprzez makroregionalne Open Innovation Challenge (OIC) i inne wydarzenia. Projekt rozszerzy również działalność uniwersytetów kooperujących w ramach the Network of Bioeconomy Universities in the BIOEAST (BIOEAST UniNet), wspierając tym samym ściślejszą współpracę między uniwersytetami i instytucjami edukacyjnymi makroregionu oraz  włączenie biogospodarki do ich profilu edukacyjnego. Ponadto projekt będzie nadal opierał swoje działania na już istniejących, makroregionalnych sieciach ekspercko-politycznych, siedmiu tematycznych grupach roboczych (Agroekologia i zrównoważone plony, bioenergia i nowe materiały, systemy żywnościowe, łańcuch wartości leśnictwa, gospodarka słodkowodna, zaawansowane materiały pochodzenia biologicznego i edukacja w zakresie biogospodarki), utworzonych w ramach projektu BIOEASTsUP w celu pracy nad priorytetowymi tematami badawczymi na poziomie makroregionalnym i ułatwienia bardziej integracyjnego podejmowania decyzji oraz opracowania strategii zrównoważonego rozwoju dla TWG i krajowych hubów, aby zapewnić im długoterminowe funkcjonowanie.

 

Coroczna konferencja BIOEAST Bioeconomy

Rozpoczynając budowę społeczności i tworzenie krajowych sieci ekspertów, projekt BOOST4BIOEAST i Inicjatywa BIOEAST organizują doroczną konferencję BIOEAST Bioeconomy w dniach 6-7 marca 2024 r. w Budapeszcie na Węgrzech. Tematem wydarzenia będzie “Rola krajowych hubów w krajowych i makroregionalnych politykach biogospodarczych oraz priorytetach badawczo-rozwojowych w krajach BIOEAST”. 

Konferencja ma na celu zgromadzenie szerokiego grona interesariuszy z krajów BIOEAST, pochodzących ze wszystkich dziedzin związanych z biogospodarką i posiadających zróżnicowane doświadczenie zawodowe i akademickie.  Na konferencji zostaną przedstawione najnowsze informacje o działaniach w ramach inicjatywy BIOEAST w kontekście bieżących europejskich i nadchodzących priorytetów prezydencji UE. Pozwoli to zapewnić praktyczną wiedzę, rozpocząć i ułatwić współpracę oraz przedstawić możliwości w zakresie wspólnych inicjatyw programowych. 

Więcej informacji i rejestracja na konferencję są dostępne na stronie projektu.

 

 

Dane kontaktowe

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, Korinną Vargą.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.