Frontex

Zadanie

Frontex zlecił 4 firmom doświadczonymi w prognozowaniu technologicznym i biometrii, w tym 4CF, analizę foresightową dotyczącą rozwiązań biometrii dla przyszłości podróży.  

Głównym celem tego badania było opracowanie studium na temat przyszłości biometrii w zakresie jej zastosowania w systemach kontroli granicznej, które może przynieść korzyści społeczności Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (EBCG) w perspektywie krótkoterminowej (1-5 lat), średnioterminowej (5-10 lat) i długoterminowej (10+ lat). lat).

Rozwiązanie

4CF wraz z partnerami wykonało kompleksowe badanie składające się z wielu elementów, w tym badanie metodą delficką. Każda faza tego złożonego badania przyniosła własny zestaw spostrzeżeń, które miały pomóc społeczności EBCG w podejmowaniu decyzji o stosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych i wykorzystywaniu nowych możliwości, przy jednoczesnym unikaniu lub ograniczaniu związanego z nimi ryzyka. 

Efekt

Uzyskane wyniki pomogą Frontexowi w określeniu konkretnych inicjatyw badawczych i innowacyjnych, które mogłyby przyspieszyć integrację nowatorskich rozwiązań technologicznych opartych na biometrii na potrzeby odpraw granicznych. Badanie to dostarczyło wiedzy na temat tego, jak zmaksymalizować przyszłe korzyści z technologii biometrycznej w środowisku zarządzania granicami przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka i zapewnieniu pełnej zgodności z istniejącymi ograniczeniami prawnymi, etycznymi i technologicznymi.

Podręcznik prognozowania technologicznego, który towarzyszy badaniom, zawiera szczegółowe wyjaśnienie nadrzędnych ram metodologicznych foresightu technologicznego i związanych z nim narzędzi dostosowanych do potrzeb projektu, z myślą o przyszłych wdrożeniach. Może on być wykorzystywany do prowadzenia podobnych badań na różne tematy, do analizowania nowych technologii lub do przeprowadzenia dogłębnej analizy biometrycznych klastrów technologicznych, które w niniejszym badaniu zostały uznane za niekluczowe.

Taksonomia technologii biometrycznych i systemów technologicznych umożliwia wszechstronny i systematyczny przegląd dziedziny badań i może być wykorzystana w przyszłych innowacjach.

Analiza patentów, literatury naukowej i projektów finansowanych przez UE zapewnia przegląd globalnych wysiłków badawczo-rozwojowych w dziedzinie biometrii oraz etapów w cyklu życia różnych technologii biometrycznych, a także pokazuje rozwój finansowanych przez UE badań w dziedzinie biometrii w czasie. Wyniki te mogą pomóc w lepszym ukierunkowaniu przyszłych inicjatyw badawczych.

Zbiór scenariuszy dotyczących podróży i kontroli granicznych może być wykorzystany do sprawdzenia w przyszłości wszelkich potencjalnych nowych technologii, systemów lub produktów przeznaczonych do wykorzystania w dziedzinie podróży i odprawy granicznej.

Matryca 4CF klastrów technologii biometrycznych może służyć jako podstawa do dalszych badań nad wpływem postępu technologicznego i innych czynników na umiejscowienie technologii biometrycznych na matrycy, co pozwoli na monitorowanie ewoluujących zaleceń strategicznych dotyczących dalszych wysiłków w zakresie badań lub wdrożeń.

Zestaw map drogowych opracowanych dla kluczowych klastrów technologii biometrycznych może być wykorzystany jako punkt wyjścia do dalszej analizy ścieżek rozwoju tych klastrów technologicznych, monitorowania związanych z nimi szans szans i zagrożeń oraz kwestionowania założeń planów strategicznych leżących u podstaw wdrożeń technologicznych. Zebrane spostrzeżenia można poddawać cyklicznym przeglądom pod kątem występowania zewnętrznych wydarzeń, które mogą wpłynąć na przebieg lub charakter pierwotnej mapy drogowej.

Mapy cieplne gotowości pokazują przegląd stopnia, w jakim potrzeby specyficzne dla klastra (w sferze badawczej, przemysłowej i instytucjonalnej) są już zaspokojone lub przewiduje się, że zostaną zaspokojone w przyszłości w ramach hipotetycznych scenariuszy. Mogą one zostać wykorzystane przez społeczność EBCG w celu określenia możliwych działań w zakresie strategicznego rozwoju.

Dowiedz się więcej ⟶