Bewa

Zadanie

Duży producent z branży FMCG potrzebował kompleksowego rozwiązania służącego monitorowaniu otoczenia w celu wczesnego identyfikowania szans i zagrożeń. Potrzeba ta wynikała z dużej dynamiki zmian w otoczeniu biznesowym firmy oraz ostrej konkurencji rynkowej. Zarząd firmy słusznie zauważył, że do zapewnienia długoterminowego rozwoju firmy i trwałego utrzymanie przewagi rynkowej nie wystarczy dobrze sformułowana strategia i wysokie kompetencje menedżerów.

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy kompleksowe rozwiązanie jakim jest tzw. System wczesnego ostrzegania (ang. Early Warning System – EWS). Składają się na niego:

  • Ilościowe prognozy sprzedaży, oparte na modelowaniu ekonometrycznym, służące do planowania krótkoterminowego,
  • “Soczewka trendów” – narzędzie służące do wizualizacji zidentyfikowanych nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, a więc potencjalnych, obecnie jeszcze nieznanych konkurencji trendów rynkowych,
  • Wewnętrzna platforma służąca do partycypacyjnego monitorowania otoczenia, weryfikacji i ewaluacji pojawiających się szans i zagrożeń. Dostęp do platformy mają zarówno pracownicy firmy, jak i zewnętrzni eksperci.

Efekt

Dzięki wdrożeniu systemu wczesnego ostrzegania klient zwiększył swoją zdolność do wykrywania szans i zagrożeń rynkowych wcześniej niż jego konkurencja. Stał się więc bardziej elastyczny i wrażliwy na wczesne sygnały zmian, co obecnie uznaje za jedno z ważnych źródeł swojej przewagi strategicznej. Klient dołączył do grona najnowocześniej na świecie zarządzanych firm, w których skuteczna realizacja celów bazuje na szybkości reakcji i zdolności adaptacji. Zdalny dostęp do całego systemu mają kluczowi decydenci w firmie – w każdej chwili mogą skonfrontować planowane działania z “soczewką trendów”, są też na bieżąco informowani o nowych informacjach wprowadzanych do systemu monitorowania otoczenia. Dodatkową korzyścią jest to, że dzięki wdrożeniu EWS klient włączył w proces aktualizacji i wdrażania strategii wszystkich kluczowych menedżerów, których indywidualne doświadczenia oraz rozwój wiedzy o rynku są różnorodne i komplementarne. Dzięki temu w firmie wypracowano poczucie własności strategii, co przekłada się na odpowiedzialność za jej skuteczne wdrażanie, udoskonalanie i dostosowywanie do zmieniającego się otoczenia.