Powiat Pruszkowski

Zadanie

Starostwo zamożnego i dynamicznie rozwijającego się Powiatu Pruszkowskiego – znajdującego się w obszarze metropolitalnym Warszawy - potrzebowało nowoczesnej strategii i planu rozwoju. Projekt miał realnie pomagać w zarządzaniu powiatem i realizacji zadań samorządowych w oparciu o KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) oraz klarowny plan działania.

Rozwiązanie

W toku wielomiesięcznego projektu wypracowaliśmy zupełnie nową, systematyczną strategię dla powiatu. W prace zaangażowani byli wszyscy kluczowi kierownicy starostwa oraz podległych mu jednostek, jak również przedstawiciele innych j.s.t., urzędów administracji centralnej w powiecie, lokalni przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne. W tworzeniu strategii uczestniczyli także mieszkańcy, a ich rola nie ograniczała się wyłącznie do rytualnych konsultacji społecznych. Opracowaliśmy powiązany ze strategią program rozwoju, wymagany przez ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który obejmuje finansowe, wdrożeniowe, kadrowe i środowiskowe ramy realizacji celów. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy podejście głęboko foresightowe, przygotowując wielokryteriowe scenariusze rozwoju powiatu.

Efekt

Strategia i program rozwoju są podstawowym dokumentem planistycznym w powiecie. Nie jest to tylko pusty slogan – dzięki systematycznemu i profesjonalnemu podejściu, wszystkie polityki oraz programy sektorowe w powiecie oraz w urzędzie starostwa są skoordynowane i powiązane z wyznaczonymi celami i założeniami rozwojowymi opracowanej przez nas “Strategii rozwoju powiatu na latach 2015-2025”. Powiat może przy pomocy kompleksowej i zgodnej z potrzebami wszystkich ważnych interesariuszy strategii starać się o finansowanie zewnętrzne swoich kluczowych projektów, a także wzmacniać pozycję konkurencyjną w zakresie inwestycji i osadnictwa. Strategia do pobrania tutaj.