Polski Związek Firm Deweloperskich

Fundamenty przyszłości”

Zadanie

Otoczenie strategiczne deweloperów zmienia się dynamicznie, wraz z degradacją otoczenia makroekonomicznego, rosnącymi oczekiwaniami rynku, konkurencyjnością technologii budowlanych i postępem trendów regulacyjnych.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest platformą wspólnego zaangażowania i dialogu publiczno-prywatnego, która ma służyć utrzymaniu w tych warunkach dobrej kondycji rynku deweloperskiego. PZFD dzieli się swoją wiedzą praktyczną i merytoryczną z decydentami, społeczeństwem i organizacjami pokrewnymi. Nowym obszarem wiedzy, coraz bardziej potrzebnym zarówno w zarządzaniu strategicznym, działaniach rzeczniczych, jak i marketingu deweloperów są długoterminowe analizy przyszłości tak zwanego built environment.

Rola deweloperów w gospodarce i w kształtowaniu przyszłości miast jest znaczna, dlatego PZFD może mówić o niej wyraźnym głosem swoich firm członkowskich. Szczególnie w momencie, gdy branża deweloperska znalazła się w wyjątkowej sytuacji w związku z turbulencjami gospodarczymi wynikającymi z pandemii, kryzysu inflacyjnego, rekordowo niskiego bezrobocia, wzrostu płac oraz skutkami wojny w Ukrainie. Foresight jest narzędziem, by taki głos wybrzmiał merytorycznie, przekonująco i atrakcyjnie. Dlatego PZFD i Skanska Residential zleciły 4CF projekt foresightowy nt. antycypowanych zmian w otoczeniu strategicznym polskich firm deweloperskich i sporządzenia stosownego raportu.

Dowiedz się więcej ⟶

Rozwiązanie

W ramach prac nad projektem 4CF przeprowadziło 3 warsztaty foresightowe z udziałem ekspertów i interesariuszy branży i sporządziło na ich podstawie 3 scenariusze przyszłości miast, uwzględniających szczególnie istotne obszary tematyczne – środowisko, społeczeństwo, koniunktura. Ponadto zostały przygotowane 3 gry decyzyjne dla każdego ze scenariuszy. Przeprowadzono również warsztaty dla kilkudziesięciu uczestników podczas Kongresu Deweloperskiego – największego wydarzenia branży deweloperskiej w Polsce. W efekcie wszystkich prac sporządzono raport “Fundamenty przyszłości”, zawierający trzy średnioterminowe scenariusze dla rynku deweloperskiego na 2027 roku. Raport został przedstawiony mediom podczas konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli samorządu oraz był promowany w mediach przez PZFD i firmę Skanska.

Efekt

W wyniku przeprowadzonych prac sporządzono scenariusze przyszłości polskich miast do badania decyzyjnego, które zostały poprzedzone serią warsztatów eksperckich i powstały w trybie analizy istniejących strategii i raportów o tej tematyce, jak również wyników warsztatów. 

Raport “Fundamenty Przyszłości”, przydatne źródło wiedzy w kontekście planowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz społecznych w polskich miastach, spotkał się z dużym zainteresowaniem interesariuszy rynku deweloperskiego.

W trakcie warsztatów foresightowych zebrano wiele cennych insightów. Warsztat „środowisko” wniósł wiele cennych obserwacji, odnoszących się do najbliższej przyszłości branży deweloperskiej pod kątem zmieniających się regulacji i postaw społecznych w zakresie ochrony środowiska. W toku dyskusji zwrócono uwagę m.in. na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ekosystemu miasta oraz ochronę krajobrazową. W warsztacie „społeczeństwo” położono nacisk na przyszłość branży w kontekście postępującej transformacji polskiego społeczeństwa. Zagadnienia, jakie pojawiły się podczas dyskusji, to m.in.: kwestie związane z dostępnością nieruchomości, większe zróżnicowanie mieszkańców miast, zmiany w modelu rodziny, atomizacja społeczeństwa czy nowoczesne technologie. Podczas spotkania dotyczącego „koniunktury” skoncentrowano się na makroekonomicznym otoczeniu firm deweloperskich. Natomiast w trakcie warsztatu „samorząd” przeanalizowano czynniki związane ze zmieniającymi się uwarunkowaniami zarządzania miastami oraz relacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a deweloperami. 

Dowiedz się więcej ⟶