UNDP

Zadanie

Ministerstwo Pracy Republiki Kolumbii, w ramach modernizacji swoich służb zatrudnienia stanęło przed wyzwaniem selekcji właściwych metod badawczych, których zastosowanie do analiz przyszłego kształtu popytu i podaży pracy na rynkach lokalnych pozwoliłoby na właściwe sformułowanie polityk publicznych oraz efektywny dialog z pracodawcami. Zadanie powierzono specjalistom 4CF w ramach trzyosobowego zespołu eksperckiego UNESCO. Projekt współfinansowany był ze środków UNDP.

Rozwiązanie

Zespół 4CF, w oparciu o analizę wielojęzycznych źródeł, zrekonstruował aktualny stan kompetencji służb zatrudnienia oraz pracowników Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy w Kolumbii. Opracowany następnie plan szkoleniowy opierał się na integracji zastanych, typowych dla klienta ilościowych metod prognozowania popytu na pracę z podejściem foresightowym w modelu Futures Literacy. Projekt, zaakceptowany przez klienta został następnie wdrożony przez zespół szkoleniowy w toku zamkniętego projektu dla przedstawicieli wszystkich regionalnych służb, którzy w toku wykładów warsztatów i zajęć learning-by-doing przyswoili, wdrożyli i przetestowali nowe narzędzia. Projekt prowadzony był dwujęzycznie: po hiszpańsku i angielsku.

Efekt

Klient otrzymał nowe narzędzia do partycypacyjnego prognozowania i planowania popytu na pracę na poziomie regionalnym i lokalnym – cenne uzupełnienie niedoskonałych metod ilościowych, które stosował do tej pory. Dzięki nowo poznanym metodom, przy zachowaniu jednolitej sprawozdawczości, klient zastosował całkowicie odmienne, skrojone na miarę różnych regionów kraju strategie pobudzania rynku pracy, uwzględniające różnice strukturalne i społeczno-kulturowe. Projekt ten, pierwszy w cyklu działań Futures Literacy w Ameryce Południowej pociągnął za sobą kolejne wydania m.in. w Ekwadorze, Urugwaju i Brazylii.