Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Zadanie

Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje nie rzadziej niż raz na cztery lata raporty o stanie środowiska. Zgodnie z rozporządzeniami raporty te powinny zawierać komponenty prognozowania przyszłych zmian. Dotychczas zadanie to realizowane było w ograniczonym zakresie, ze względu na dużą złożoność systemu jakim jest środowisko i związane z tym wyzwania metodologiczne. Zadaniem 4CF było udoskonalenie metodologii i przeszkolenie pracowników GIOŚ. Ponadto powierzono nam rozszerzenie zakresu raportów o stanie środowiska o informacje prognostyczne dotyczące zmian stanu środowiska z uwzględnieniem zmian systemowych o charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym i technologicznym.

Rozwiązanie

Zespół 4CF bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie foresightu dokonał przeglądu najlepszych zagranicznych praktyk raportowania o stanie środowiska oraz globalnych prognoz środowiskowych. Następnie opracował metodologię wykorzystania map koncepcyjnych w modelu DPSIR do analizy możliwych zmian stanu środowiska w ujęciu średnio- i długookresowym. Zaproponowana metodologia została przetestowana w trakcie warsztatów pilotażowych, w których uczestniczyli pracownicy GIOŚ. Pracownicy 4CF opracowali też podręcznik oraz przeszkolili zespół GIOŚ ze stosowania zaproponowanych metod.

Efekt

Po pierwsze, klient uzyskał wiedzę o tym w jaki sposób złożoność zmian w środowisku oraz ich szybkość, dynamikę i niepewność można skutecznie włączyć do okresowych raportów o stanie środowiska. Dzięki temu przyszłe raporty będą mogły nie tylko stanowić wartościową diagnozę stanu obecnego, ale także staną się istotnym wsparciem świadomego planowania. Będą uwzględniać przyszłe konsekwencje obecnych decyzji i scenariusze zmian. Zapewnią też integrację ocen środowiskowych z kwestiami społeczno-ekonomicznymi. Po drugie, zespół GIOŚ miał możliwość, wraz z ekspertami 4CF, przeprowadzić symulację całego wieloetapowego procesu opisanego w przygotowanym podręczniku. Uzyskał praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego wykorzystania opracowanej metodologii oraz podniósł kompetencje zespołu w zakresie planowania długoterminowego.

Dowiedz się więcej ⟶