Firma produkcyjna

Zadanie

Duża firma produkcyjna zwróciła się do nas z dwiema prośbami. Po pierwsze, kierownictwo firmy stało przed trudnymi decyzjami inwestycyjnymi, które mogły zadecydować o przyszłym powodzeniu lub klęsce firmy. W związku z tym poproszono nas o podniesienie kwalifikacji menedżerów wyższego szczebla w zakresie planowania strategicznego. Po drugie, przedstawiciele firmy nie byli pewni, czy najbardziej oczywiste kierunki przejęć horyzontalnych lub wertykalnych są właściwym wyborem. Z uwagi na dynamicznie zmieniający się rynek istniało ryzyko, że w przyszłości istotne będą kompetencje dotychczas nieobecne w branży klienta. Dlatego 4CF dostało za zadanie analizę przyszłości rynku, określenie możliwych kierunków jego rozwoju oraz rekomendację kierunków przejęć, które pozwolą firmie utrzymać przewagę konkurencyjną w przyszłości. 

Rozwiązanie

4CF przeprowadziło złożoną analizę jakościową przyszłości rynku, angażując ekspertów zarówno z firmy klienta, jak i z innych branż, aby upewnić się, że nie pominięto żadnych istotnych szans i zagrożeń rynkowych. Analizę uzupełniliśmy strategicznym wywiadem konkurencyjnym. Równolegle zorganizowaliśmy u klienta serię praktycznych szkoleń warsztatowych, które podniosły kompetencje zarządu w dziedzinie planowania strategicznego, a więc także zdolność praktycznego wykorzystania rekomendacji, które wynikły z naszej analizy.

Efekt

Kierownictwo firmy podniosło znacznie swoje kompetencje w zakresie planowania strategicznego, co przełożyło się na bardziej świadome i mniej obarczone błędami poznawczymi kształtowanie przyszłości firmy. Ponadto dostarczone przez 4CF rekomendacje dotyczące możliwych zmian rynkowych pozwoliły klientowi lepiej wykorzystać środki przeznaczone na strategiczne inwestycje rozwojowe – zamiast przejąć jednego z bezpośrednich konkurentów, co tylko krótkoterminowo przyniosłoby korzyści firmie, nasz klient przejął innowacyjne przedsiębiorstwo z pokrewnej branży, co dostarczyło mu kompetencji niezbędnych do utrzymania przewagi konkurencyjnej w długim okresie.