Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

Badanie Delphi “Identyfikacja przyszłych priorytetów badawczych dotyczących narkotyków”

Zadanie

Celem tego projektu pilotażowego było określenie, które z nowych trendów i słabych sygnałów mogą znacząco wpłynąć na dziedzinę narkotyków w Unii Europejskiej do 2030 roku. 

Badanie objęło 25 hipotez dotyczących przyszłości, które mogą mieć wpływ na obszar narkotyków w Unii Europejskiej. Zostały one zaczerpnięte z wyników badania Futures EMCDDA pt. “Przyszłość monitorowania narkotyków w Europie do 2030 r.” i rozszerzone poprzez analizę dodatkowych źródeł, m.in. strategię UE i plan działania w zakresie narkotyków na lata 2021-25 oraz wybrane raporty prognostyczne. Tezy zostały następnie omówione, uzupełnione i dopracowane podczas trzech warsztatów z przedstawicielami EMCDDA.

Rozwiązanie

W celu określenia, które z nowych trendów i słabych sygnałów mogą znacząco wpłynąć na obszar narkotyków w Unii Europejskiej do 2030 r., zaprojektowano i przeprowadzono badanie Delphi w czasie rzeczywistym na platformie internetowej 4CF HalnyX. Do udziału w internetowym badaniu Delphi zaproszono łącznie 22 wybranych ekspertów (pracowników EMCDDA i członków Komitetu Naukowego).

Efekt

Eksperci zwrócili szczególną uwagę na wybrane zjawiska, które ich zdaniem będą miały zdecydowanie największy wpływ na dziedzinę narkotyków w Europie do 2030 r. Były to między innymi: polityka konopna i cyfryzacja w obszarze narkotyków. Zdaniem ekspertów dane zjawiska z dużym prawdopodobieństwem pojawią się w przyszłości. Za najtrudniejsze do przewidzenia eksperci uznali m.in. innowacje w handlu narkotykami oraz innowacje w neuronauce. Eksperci zgodzili się, że innowacje w dystrybucji leków i rosnąca niestabilność w regionach sąsiadujących z Europą należą do zjawisk, których można spodziewać się najwcześniej i które będą miały największy wpływ na branżę narkotykową.