EIT-ClimateKIC Community Lab

Zadanie

Community Lab miał na celu wzmocnienie pozycji lokalnych interesariuszy w regionach węglowych Polski, Czech i Rumunii. Mieli oni zbadać, w jaki sposób rozwój umiejętności futures literacy może pomóc w dostrzeganiu szerszego zakresu przyszłości, aby zidentyfikować i realizować nowe ścieżki sprawiedliwej transformacji systemu.

Kolejnym celem projektu była identyfikacja ekosystemu organizacji w Europie Środkowo-Wschodniej, które aktywnie wspierają przejście na gospodarkę niskoemisyjną w Polsce, Czechach i Rumunii, a także dotarcie do kluczowych decydentów w tych regionach oraz zorganizowanie działań komunikacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Rozwiązanie

Zaangażowaliśmy kluczowe organizacje z regionów wydobycia węgla kamiennego i brunatnego we współtworzenie przyszłej transformacji w ramach programu Community Lab. Zidentyfikowaliśmy cały ekosystem organizacji działających w obszarze transformacji węglowej w Polsce, Czechach i Rumunii. Następnie, w ścisłej współpracy z EIT Climate-KIC, wprowadziliśmy systemowe podejście do transformacji ekosystemu. Co więcej, pomogliśmy organizacjom obywatelskim z tych regionów stworzyć wizje zrównoważonej przyszłości oraz sformułować ich role i obowiązki w podejmowaniu kluczowych wyzwań, które uczestnicy IdeaLab zawarli w swoich koncepcjach projektów zorientowanych na przyszłość (eksperymentach).

Efekt

Udało nam się zbudować i rozwinąć społeczność, która chce być częścią procesu transformacji, która ufa ustalonym kierunkom i aktywnie przyczynia się do transformacji swoich lokalnych społeczności. Wzmocniliśmy umiejętności beneficjentów projektu w zakresie futures literacy, krytycznego myślenia. Nasze spersonalizowane usługi doradcze pomogły im wdrożyć lokalne pomysły, które mają szczególną wartość dla każdej z tych społeczności.

Projekt otrzymał listy poparcia od władz lokalnych. Przedstawiciele organizacji społecznych z regionów węglowych uczestniczyli w spotkaniach, podczas których zdefiniowano największe wyzwania związane z transformacją – specyficzne dla każdego regionu – co pozwoliło nakreślić dalsze plany i działania. 

W trakcie prac nad projektem zidentyfikowaliśmy kluczowe wyzwania w tych regionach, czyli brak ram zapewniających odpowiednie zaangażowanie obywateli; utrwalony sposób myślenia i opór wobec zmian w społeczności lokalnej; zła reputacja i wizerunek regionu; trudności w rozpoczęciu nowej ścieżki kariery lub przekwalifikowaniu się.

W wyniku naszych działań wybraliśmy i sfinansowaliśmy 3 zwycięskie eksperymenty na poziomie mikro, w 3 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polsce, Czechach i Rumunii, które odpowiadały na zidentyfikowane wyzwania. Wspieraliśmy wybrane eksperymenty poprzez mentoring i doradztwo eksperckie. 

Model biznesowy Community Lab został stworzony wspólnie z lokalnymi społecznościami i przekazany EIT Climate – KIC w celu zapewnienia jego długoterminowej stabilności finansowej i rentowności.