Laudes Foundation

Zadanie

W 2021 roku Laudes Foundation opublikowała mapę systemów i ambitną Teorię Zmian, która pokazuje, w jaki sposób wspierane przez nią inicjatywy mają przyczynić się do krótko- i długoterminowych zmian, zapewniając jednocześnie ramy do oceny ich wpływu.

Pierwszym krokiem w realizacji Teorii Zmian była ocena stanu obecnego. Aby udokumentować obecne warunki w różnych obszarach tematycznych, Fundacja zleciła przeprowadzenie systemowego badania bazowego, które miało na celu określenie głębokości i tempa zmian koniecznych w okresie od 2021 do końca 2025 roku. Skupiając się na postępach w rozwiązywaniu połączonych kryzysów klimatycznego i nierówności, celem badania było: “Zapewnienie oceny obecnego stanu systemów, na które Fundacja Laudes chce wpływać, w odniesieniu do wyników i oddziaływań zawartych w Teorii Zmiany Fundacji”.

Rozwiązanie

Future Impacts i 4CF przeprowadziły tę bazową analizę systemów dla Fundacji Laudes głównie poprzez przegląd literatury i trzy badania Delphi w czasie rzeczywistym. Dowody z tych dwóch strumieni prac zostały połączone aby określić status zachowań interesariuszy w każdej z trzech branż (przemysł tekstylny, finanse i rynki kapitałowe oraz środowisko) przy użyciu systemu kryteriów Laudes Foundation. Regionalnym punktem ciężkości analizy była Europa, z naciskiem na Azję w przypadku branży tekstylnej. Aby ocenić obecne warunki w tych trzech branżach, ocena ekspertów z badania Delphi została zestawiona z dowodami pochodzącymi z literatury fachowej. Następnie zorganizowano warsztaty eksperckie w celu omówienia obszarów, które pozostały niejasne ze względu na rozbieżne wyniki dwóch strumieni prac. W wyniku triangulacji i warsztatów z ekspertami, uzupełnionych dodatkowymi wywiadami z ekspertami, zebrano oceny z obu strumieni prac, uzyskując ocenę końcową.

Efekt

W rezultacie powstał raport przedstawiający wszystkie wyniki i oceny w formie karty wyników, omawiający dowody uzyskane od ekspertów w badaniu Delphi, z przeglądu literatury oraz z warsztatów i wywiadów z ekspertami, dla wszystkich trzech branż i zagadnień. Ponadto, podkreślono konkretne dowody z literatury fachowej, wraz z refleksją na temat luk w wiedzy lub luk w dowodach w badanych materiałach, które ujawniły się podczas badań.

Fundacja Laudes wykorzysta niniejszy raport do planowania operacyjnego i strategicznego oraz do adaptacji strategicznej, a także jako punkt odniesienia do monitorowania i oceny zmian systemowych w programach. Publikując wyniki badań, fundacja chce również służyć szerszej społeczności, umożliwiając jej dostęp do nich i wykorzystanie ich rezultatów.

Z raportu można dowiedzieć się jakie są dźwignie potrzebne do osiągnięcia szybkości i skali koniecznej do stworzenia gospodarki sprzyjającej klimatowi i włączeniu społecznemu, w tym lepszej odpowiedzialności poprzez politykę i reformy. Będzie to wymagało działań ze strony wszystkich podmiotów i interesariuszy w tych branżach, a także w ramach kształtowania polityki i całego społeczeństwa. Zmiany te muszą być znacznie szybsze i bardziej radykalne niż do tej pory, jeśli chcemy osiągnąć stabilną pozycję do 2030 roku. Czeka nas jeszcze ciężka praca związana z wprowadzeniem fundamentalnych zmian systemowych, które będą musiały następować w znacznie szybszym tempie niż dotychczas.

Dowiedz się więcej ⟶