POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ WWW.4CF.PL

 1. Dla Administratora danych osobowych niniejszej strony internetowej, ochrona danych użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkowników, które nam powierzają w trakcie korzystania ze strony internetowej były bezpieczne. 
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej www.4cf.pl. 
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub osób go reprezentujących, przysługujące im prawa, jak też obowiązki Administratora danych osobowych, a także informuje o użytkowaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 • Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest 4CF sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Wojciecha Górskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000440962, NIP: 5252542950, REGON: 146403265 (zwany dalej: “Administrator”).
 2. Z Administratorem można skontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem info@4cf.pl, telefonicznie pod numerem (+48) 22 24 72 772, lub listownie pod adresem jego siedziby.

 • Cel przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 1. administrowania stroną internetową i działalnością gospodarczą;
 2. personalizowania strony internetowej;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej;
 4. marketingu produktów lub usług oferowanych przez Administratora;
 5. udostępniania produktów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej;
 6. świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem strony internetowej,
 7. wysyłania wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności;
 8. przesyłania Użytkownikowi wiadomości i komunikatów niezawierających informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344);
 9. wysyłania powiadomień e-mail, na które Użytkownik wyraził zgodę;
 10. wysyłania newslettera e-mail, jeśli Użytkownik wyraził zgodę;
 11. przesyłania informacji handlowej dotyczącej działalności Administratora pocztą lub, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią;
 12. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o Użytkownikach, bez możliwości identyfikacji konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji;
 13. zajmowania się zapytaniami i skargami Użytkowników w związku ze stroną internetową;
 14. zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej i zapobiegania oszustwom,
 15. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania ze strony internetowej.

 

Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 1. zarejestrowania się do newslettera lub przesłania informacji przez stronę internetową;
 2. zawarcia umowy;
 3. dokonania rozliczeń;
 4. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usługi,
 5. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny);
 6. świadczenia usług dostępnych w ramach strony internetowej.

 

 1. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług czy promocji. 
 2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze danych, m.in. do przechowywania dokumentacji podatkowej.
 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów, niebędących marketingiem bezpośrednim.

III Rodzaj danych

 

 1. Następujące rodzaje danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Administratora:
 2. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 3. informacje o wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia podstron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 4. dane obowiązkowe, które Użytkownik podaje w celu skonfigurowania subskrypcji e-maili lub biuletynów:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
 5. dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie, rejestrując się do newslettera:
  1. numer telefonu służbowego;
  2. nazwa przedsiębiorstwa;
  3. branża;
 6. dane podawane przez Użytkownika przy dokonywaniu zakupów za pomocą strony internetowej:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. telefon służbowy;
  4. nazwa przedsiębiorstwa;
  5. branża;
  6. dane karty kredytowej;
 7. Dane podawane przez Użytkownika przy uzyskiwaniu dostępu do zasobów strony: 
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. telefon służbowy;
  4. nazwa przedsiębiorstwa;
  5. branża;
 8. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;
 9. wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik nam przesyła.

 

W przypadku odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące rachunku bankowego.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.) zwane dalej: “rozporządzeniem RODO”.

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgody osoby, której dane dotyczą;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (np. w celu marketingu bezpośredniego).

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, wyrażenie tej zgody  jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia może uniemożliwiać korzystanie z części usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej.

Prawa przysługujące użytkownikowi

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę  na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody powoduje zaprzestanie realizacji celu, w jakim została udzielona. 
 4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Obowiązek Administratora usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO, w szczególności nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 3. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie profilu Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez Administratora danymi osobowymi. 

 1. Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f), w tym profilowania na podstawie tego przepisu. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Użytkownik ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownika, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed ewentualnym uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym Użytkownika, który żądał ograniczenia.

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe (prawo do przenoszenia danych), jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. 

Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Użytkownika. 

Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator może udostępniać  dane osobowe Użytkowników jego udziałowcom, pracownikom, w tym członkom kadry kierowniczej, zleceniobiorcom, przedstawicielom, dostawcom oraz podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności strony internetowej www.4cf.pl.

 

 1. Administrator może udostępniać dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami sądowymi, administracyjnymi oraz postępowaniami prowadzonymi przez organy ścigania;
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony jego praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
  4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów Administratora;
  5. wszelkim osobom, które wedle opinii Administratora mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych i istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

 

 1. Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej Polityce prywatności strony internetowej www.4cf.pl, Administrator nie będzie udostępniać osobom trzecim danych osobowych Użytkowników.

 

VII. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

 

 1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, którym zlecił podejmowanie w jego imieniu konkretnych czynności  niezbędnych do wykonywania umów zawartych z Użytkownikami, w szczególności czynności związanych z obsługą rachunkowo-księgową, obsługą informatyczną (w tym utrzymywaniem hostingu strony internetowej), wydaniem sprzedanych towarów Użytkownikom oraz doradztwem prawnym.
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce prywatności strony internetowej www.4cf.pl, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Niniejsza Polityka prywatności strony internetowej www.4cf.pl jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia RODO.

 

VIII Pliki Cookies

 1. Strona internetowa używa plików cookies (“ciasteczka’) lub podobnych technologii (dalej łącznie nazywane: “cookies”) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. 
 2. Pliki cookies są  wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 3. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 4. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas. 
 5. Pliki cookies używane na stronie internetowej www.4cf.pl to:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez Administratora. 
 2. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej. 
 3. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 4. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce. 
 5. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej. 
 6. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 • tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
 • rozpoznania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
 • rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
 • rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP, i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia użytkowania witryny;
 • dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
 • zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

Przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe, przetwarzane przez Administratora w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji tego celu lub celów.
 2. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji Administrator przechowuje  dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 • mogące mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
 • w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony praw Administratora (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administrator podejmuje zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Administrator przechowuje wszystkie dane osobowe, które Użytkownik poda na znajdujących się w Polsce, należących do OVH sp. z o.o. bezpiecznych serwerach dzierżawionych przez Administratora (chronionych zaporami, firewallami i hasłami).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na stronie internetowej.

 

Nowelizacje

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana poprzez opublikowanie jej nowej wersji na stronie internetowej www.4cf.pl. Użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumieją wszelkie zmiany w tej Polityce. Administrator może powiadamiać Użytkowników o zmianach w niniejszej Polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

XII. Strony internetowe osób trzecich

 

 1. Strona internetowa www.4cf.pl zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich, za których działania z zakresu przetwarzania danych osobowych Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby Użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

 1. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkownikach, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie interakcji Użytkownika z osadzonym materiałem jeśli posiada on konto i jest zalogowany w tamtej witrynie.