4CF - Surf the Future

Analizy i Publikacje

SIN

Firma 4CF we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i Fundacją Standardów Raportowania przeprowadziła badanie raportów niefinansowych polskich spółek giełdowych.

Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego w 2017 roku, zgodnie z dyrektywą 2014/95/UE, duże jednostki gospodarcze interesu publicznego zobligowane są do ujmowania w sprawozdawczości informacji niefinansowych. Informacje te obejmują w szczególności zagadnienia środowiskowe, społeczne, czy związane z modelem biznesowym. Raporty za rok 2017, opublikowane przez notowane na GPW spółki wykonujące obowiązki wynikające z dyrektywy są więc pierwszymi, które sporządzono zgodnie z jej wymogami i jako takie są cennym źródłem informacji o tych podmiotach. Opracowany w odpowiedzi na Dyrektywę, koordynowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) oraz Fundację Standardów Raportowania (FSR) Standard Informacji Niefinansowych (SIN) precyzuje wymogi co do sprawozdawczości m.in. w zakresie informacji o strategiach, zarządzaniu ryzykiem i planach na przyszłość. 

Celem badania było sprawdzenie, czego z informacji niefinansowych publikowanych przez polskie spółki giełdowe można się dowiedzieć na temat następujących aspektów ich planowania strategicznego:
1. Przewidywana ewolucja rynku
2. Strategia rozwoju
3. Strategia zrównoważonego rozwoju lub społecznej odpowiedzialności
4. Zarządzanie ryzykiem, w szczególności społecznym i środowiskowym

Raportowanie niefinansowe jest dla spółek warszawskiego parkietu zadaniem nowym i można się spodziewać, że każde kolejne wydanie tych sprawozdań przyniesie poprawę ich jakości oraz lepsze wykorzystanie dostępnych standardów raportowania. Jednak oczekiwania interesariuszy również ewoluują. W związku z tym, działy relacji inwestorskich i zarządy spółek objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego powinny już dziś podjąć wysiłki na rzecz lepszego odwzorowania polityki strategicznej, zarządzania ryzykiem oraz odpowiedzialności społecznej w swoich raportach. Równolegle, aby odpowiedzieć na zmieniające się oczekiwania inwestorów i rozwój wyzwań społecznych oraz środowiskowych muszą prowadzić działania na rzecz efektywnego uwzględnienia w swoim modelu biznesowym zagadnień objętych raportowaniem – nie tylko w wymiarze niezbędnego minimum opisanego w Standardzie Informacji Niefinansowych, lecz także mając na względnie najlepsze współczesne praktyki i metody w zakresie foresightu strategicznego.