Logo Lublin 2030

Zostań projektantem miasta przyszłości

Zgłoś swój udział w Tematycznych Grupach Roboczych. Pomóż tworzyć Strategię Lublin 2030.

Obraz kostka projektu Lublin 2030
Logo Lublin 2030

Zostań projektantem miasta przyszłości

Zgłoś swój udział w Tematycznych Grupach Roboczych. Pomóż tworzyć Strategię Lublin 2030.

Obraz kostka projektu Lublin 2030

Co to jest Strategia Lublin 2030?

Strategia Lublin 2030 to dokument, w którym znajduje się opisana przez mieszkańców wizja rozwoju miasta – czyli opis Lublina ich marzeń, możliwie najlepszego miejsca do życia, pracy i nauki – wraz z planem działań niezbędnych do przekucia wizji w rzeczywistość. Innymi słowy strategia to świetny pomysł na miasto wraz ze sposobem jego wdrożenia.

O czym chcemy rozmawiać?

Chcemy rozmawiać o pomysłach na Lublin i o tym, co należy zrobić i zmienić, by móc wpływać na jego przyszłość i sposób w jaki się rozwija. Duże miasto to skomplikowany i niejednorodny organizm pełniący rozmaite funkcje i realizujący różne potrzeby. Aby uwzględnić jego złożoną naturę, prace nad Strategią Lublin 2030 będą prowadzone w 12 Tematycznych Grupach Roboczych, sformowanych według najważniejszych obszarów, w jakich funkcjonuje miasto.

Obraz Akademickość

Akademickość

Obszar związany z miastotwórczą rolą, jaką pełnią w krajobrazie społecznym i gospodarczym Lublina uniwersytety i społeczność akademicka.

Ikona Dobre sąsiedztwo

Dobre sąsiedztwo

Obszar związany z jakością życia i relacji w mieście, odnoszący się do roli, jakie pełnią w Lublinie lokalne społeczności do wagi tak istotnego dziś poczucia wspólnotowości.

Ikona Edukacja

Edukacja

Obszar związany z perspektywami rozwoju kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach formalnych i nieformalnych systemów kształcenia.

Ikona Inteligentna i zrównoważona gospodarka

Inteligentna i zrównoważona gospodarka

Obszar związany z perspektywami rozwoju gospodarczego miasta, jego atrakcyjnością inwestycyjną oraz wykorzystaniem istniejących i przyszłych potencjałów ekonomicznych.

Ikona Kultura i przemysły kreatywne

Kultura i przemysły kreatywne

Obszar związany z miastotwórczą rolą kultury, jej pozycją w przestrzeni Lublina oraz wpływem na gospodarkę i wizerunek miasta.

Ikona Metropolia

Metropolia

Obszar związany z rolą Lublina jako komunikacyjnej, administracyjnej, gospodarczej i turystycznej stolicy regionu, relacji miasta z gminami znajdującymi się w polu jego oddziaływania, a także wyzwaniami związanymi z utrzymaniem i rozwojem funkcji metropolitalnych i poszerzaniem granic.

Ikona Miasto społecznie wrażliwe

Miasto społecznie wrażliwe

Obszar związany z jakością życia oraz działaniami wobec procesów, mogących wpływać na dobrostan grup społecznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją.

Ikona Miasto zielone

Miasto zielone

Obszar związany z zielenią miejską, jej funkcjami estetycznymi i społecznymi w przestrzeni miasta oraz zrównoważonym planowaniem przestrzennym i postawami proekologicznymi.

Ikona Partycypacja i współrządzenie

Partycypacja i współrządzenie

Obszar związany z podmiotowością i rolą mieszkańców w procesie podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących rozwoju miasta, dostępem do informacji publicznej oraz transparentnością działań.

Ikona Sport

Sport

Obszar związany z rolą sportu profesjonalnego jako działania budującego pozycję miasta oraz kreującego jego tożsamość, a także rekreacji i dostępu do infrastruktury sportowej jako aktywności i zasobów odpowiadających za jakość życia w mieście.

Ikona Turystyka

Turystyka

Obszar związany z rolą, jaką pełni w rozwoju miasta, jego gospodarce i przestrzeni turystyka oraz powiązane z nią wydarzenia i infrastruktura przemysłu spotkań.

Ikona Urbanistyka i mobilność miejska

Urbanistyka i mobilność miejska

Obszar związany z rozwojem i kształtowaniem przestrzeni miasta, rolą i funkcją przestrzeni publicznych i zabudowy mieszkaniowej oraz perspektywami rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i środków transportu.

Szczegółowy opis słów kluczowych i zagadnień dla Tematycznych Grup Roboczych (TGR)

Obraz Rekrutacja

Zgłoś swój udział w tworzeniu Strategii Lublin 2030

Pokaż jaki masz pomysł na miasto! Wypełnij formularz i zgłoś swój udział w Tematycznych Grupach Roboczych. Każdy z członków otrzyma wynagrodzenie za udział w pracach.

Obraz Rekrutacja

Zgłoś swój udział w tworzeniu Strategii Lublin 2030.

Pokaż jaki masz pomysł na miasto! Wypełnij formularz i zgłoś swój udział w Tematycznych Grupach Roboczych. Każdy z członków otrzyma wynagrodzenie za udział w pracach.

Jak będziemy pracować?

Wszystkie prace Tematycznych Grup Roboczych będą odbywały się online. Weźmiesz udział w trzech zdalnych spotkaniach warsztatowych (czterech, jeśli zostaniesz liderem i/lub przedstawicielem Tematycznej Grupy Roboczej) oraz dwóch konferencjach – inaugurującej i podsumowującej prace. Przed pierwszym spotkaniem oraz pomiędzy kolejnymi spotkaniami udostępnimy Ci materiały, z którymi będziesz musiał(a) się zapoznać. Na podstawie wyników dotychczasowych badań i konsultacji zrealizowanych przez UM Lublin, określimy obecny stan rozwoju Lublina w poszczególnych obszarach tematycznych, zidentyfikujemy trendy, wyzwania i szanse, z jakimi będzie mierzyć się w przyszłości miasto, wskażemy najważniejsze cele, kierunki działań oraz przypiszemy im kryteria i miary sukcesu.

Kogo szukamy?

 • Osób, które bardzo dobrze znają Lublin i jego bolączki.
 • Osób, które angażują się w życie społeczne i są zainteresowane sprawami miasta.
 • Osób, które w sposób jasny i klarowny komunikują swoje opinie i potrafią uzasadnić chęć dołączenia do wybranej Tematycznej Grupy Roboczej, wykazując swoje kompetencje (formalne bądź nieformalne) w obszarze związanym z jej tematem.
 • Osób, które zadeklarują, że osobiście wezmą udział w pracach Tematycznych Grup Roboczych w planowanych terminach spotkań oraz, że poświęcą odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się do udziału w warsztatach.

Czego szukamy?

Pomysłów

n

Doświadczenia

Wiedzy

Dostępności

l

Zaangażowania

Otwartości

Harmonogram prac

30-11-2020 poinformujemy Cię jeśli zakwalifikowałaś/eś się do TGR

10-12-2020 spotkanie inaugurujące prace TGR (on-line)

19-12-2020 pierwszy warsztat TGR (on-line)

09-01-2021 drugi warsztat TGR (on-line)

16-01-2021 warsztat wspólny TGR (on-line)

23-01-2021 trzeci warsztat TGR (on-line)

01-04-2021 spotkanie podsumowujące prace TGR (off-line)

Do zakończenia zbierania zgłoszeń zostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Pokaż wizje! Pokaż nam jak ma wyglądać Lublin2030. Podziel się pomysłami na miasto przyszłości.

Zgłoś swój udział w Tematycznych Grupach Roboczych, pomóż tworzyć Strategię Lublin 2030

Obraz kostka projektu Lublin 2030

Pokaż wizje! Pokaż nam jak ma wyglądać Lublin2030. Podziel się pomysłami na miasto przyszłości.

Zgłoś swój udział w Tematycznych Grupach Roboczych, pomóż tworzyć Strategię Lublin 2030

Obraz kostka projektu Lublin 2030

Ważne informacje

 • Wszystkie kandydatury do udziału w TGR zostaną ocenione przez 6-osobową komisję rekrutacyjną, składającą się z przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin oraz organizacji współpracujących przy realizacji projektu.
 • Jeśli masz problem z wypełnieniem formularza online, możesz to zrobić telefonicznie pod numerem +48 813 076 454 lub +48 796 179 172 w dni robocze, w godzinach 9-17.
 • Każda TGR będzie pracowała w 10-osobowym składzie, który tworzą lider, 3 osoby reprezentujące mieszkanki i mieszkańców miasta, po 1 przedstawicielu biznesu, uczelni i organizacji trzeciego sektora oraz 3 osoby reprezentujące Urząd i jednostki organizacyjne Miasta Lublin (rekrutowane w oddzielnym naborze i wynagradzane w inny sposób).
 • Jeśli zakwalifikujesz się do udziału w TGR:
  • poinformujemy Cię o tym do 30.11.2020,
  • skontaktujemy się z Tobą indywidualnie, jeśli zgłosisz, że masz szczególne potrzeby związane z udziałem w pracach TGR,
  • podpiszemy z Tobą umowę zlecenie, w której zobowiążesz się do udziału w spotkaniu inauguracyjnym oraz w trzech sobotnich całodniowych spotkaniach warsztatowych (lub czterech, jeśli zostaniesz Liderem TGR lub zostaniesz wybrany/a na przedstawiciela grupy w spotkaniu wspólnym wszystkich TGRów),
  • wynagrodzenie wynosi: 
   • 1200 zł brutto dla Liderów TGR, 
   • 750 zł brutto dla członków TGR, którzy wezmą udział w 3 spotkaniach,
   • 1000 zł brutto dla członków TGR, którzy zostaną wyznaczeni do udziału także w spotkaniu wspólnym wszystkich TGRów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem

Projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” realizowany jest przez Gminę Lublin w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności ‒ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014‒2020 oraz z budżetu państwa”.

 

Obrazek Loga Patronatów